Privacy

 Uw gegevensprivacy heeft bij ons de hoogste prioriteit en de bescherming van gegevens staat centraal in alles wat we doen:

 

  • We hechten veel waarde aan privacy en stellen alles in het werk om uw persoonlijke gegevens en uw privacy te beschermen. U kunt erop rekenen dat uw gegevens bij Bubb Kuyper Veilingen veilig zijn en dat wij ons houden aan de wet. Wij nemen redelijke en passende administratieve, technische, organisatorische en fysieke beveiligings- en risicobeheermaatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens adequaat worden beschermd tegen onopzettelijke of onwettige vernietiging, beschadiging, verlies of wijziging, ongeautoriseerde of ongeoorloofde toegang, openbaarmaking of misbruik, en alle andere onwettige vormen van verwerking van uw persoonsgegevens in ons bezit.
  • Bubb Kuyper Veilingen deelt uw gegevens niet met derden en verkoopt uw gegevens niet aan derden voor marketing -, verkoop- of andere bedrijfsmatige activiteiten. Een uitzondering daarbij is het eventuele verstrekken van gegevens aan bevoegde autoriteiten. Bubb Kuyper Veiling is wettelijk verplicht om gegevens in sommige gevallen met derden te delen, zoals het verstrekken van gegevens aan bevoegde autoriteiten voor een strafrechtelijk onderzoek.

 

 

De persoonsgegevens die wij gebruiken en bewaren zijn:

 

  • noodzakelijk voor de uitvoering van onze dienstverlening: het via een veiling verkopen van boeken, manuscripten en (grafische) kunst. Die gegevens zijn: contactgegevens, zoals naam, (post)adres, e-mailadres en telefoonnummer, inloggegevens voor onze website en verzend- en factuurgegevens;
  • gebonden aan een wettelijke verplichting – zoals bijvoorbeeld het bewaren van facturen voor een periode van 7 jaar voor de belastingdienst;
  • van belang voor het verbeteren van onze diensten, zoals op basis van uw toestemming het informeren over toekomstige veilingen of de mogelijkheden van verkoop, en betreft bijvoorbeeld de registratie van uw biedhistorie;

 

U heeft recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens en kunt daartoe een verzoek richten aan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., vergezeld van een kopie van uw identiteitsbewijs waarop, ter bescherming van uw privacy, de registratie- en burgerservicenummers onleesbaar zijn gemaakt.

 

We bewaren uw persoonsgegevens zolang dit nodig is om onze lopende zakelijke relatie te onderhouden en zolang als dit noodzakelijk is om te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen of om bijvoorbeeld geschillen op te lossen.

 


 

Protection of your privacy and your data is a key priority for us.

 

  • Bubb Kuyper Auctions treasure absolute privacy and will do our utmost to safeguard your privacy and your personal data. You can rely on our handling of your personal data with absolute integrity and in full compliance with the law. We will apply all the necessary administrative, technical, organisational and physical security- and risk-management measures to ensure protection of your personal data against unintended or unlawful destruction, damage, loss or modification, as well as against unauthorized or unlawful consultation, publication of misuse, and any other unlawful manner of processing or use of your personal data that are filed by us.
  • Bubb Kuyper Auctions will not supply your personal data to third parties or sell your personal data to third parties for marketing, sales or other commercial or non-commercial purposes. The only exemption is the supplying of data to official authorities. Bubb Kuyper Auctions is legally bound in some cases to share data with third parties, such as providing data to the proper authorities in the case of a criminal investigation.

 

 

The personal data that we use and retain in our administration are the following:

 

  • data that are necessary for the proper execution of our business services: the sale by auction of books, manuscripts and (graphic) art. These data included the following: contact details, i.e. name, (postal) address, email address and telephone number(s), log-in details for our website and information needed for shipping and invoicing;
  • these data fall under the legally binding requirements for the retaining of data, for example the period of 7 years required by the official Revenue and Customs agencies;
  • data that are necessary for the improvement of our services, such as informing you, with your permission, of our future auctions or of any other options for the sale of your collection, and include for example your bidding history with us;

 

You will have the right to consult, correct and delete your personal personal data, for which you will have to send a request by email to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., including a digital copy of your valid identity document, on which, for reasons of protection of your privacy, you will have made illegible your registration- and social security number.

 

We will retain your personal data as long as is necessary for the managing of any existing business relationship with you and for as long as we are bound to do so for legal reasons or, for example, for as long as is necessary to solve any business dispute.

 

 

 

Print Email